Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.01.2019 24.01.2019 Wykonanie usługi transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych z podziałem na części Szczegóły
11.01.2019 24.01.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie 10 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z podziałem na 8 części. Szczegóły
02.01.2019 10.01.2019  usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego, jak również świadczenie stałej obsługi prawnej w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opiniowaniu projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych w sprawach związanych z realizacją RPO WK-P Szczegóły
14.12.2018 16.01.2019 Zaprojektowanie i wybudowanie budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
14.11.2018 26.11.2018 zakup, dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkoła Zawodowców” Szczegóły
08.11.2018 19.11.2018 Wykonanie projektu i realizacja (wraz z montażem i demontażem) zabudowy stoiska wystawienniczo-promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, w dniach 18-27.01.2019 r. w Berlinie Szczegóły
26.10.2018 09.11.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robot budowlanych, przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 15A, 87-800 Włocławek, działka nr 800-6/6, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Szczegóły
22.10.2018 10.12.2018 Zakup i dostawa z rozładunkiem wyposażenia dla szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektronicznego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” Szczegóły
22.10.2018 07.12.2018 Zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
13.10.2018 23.11.2018 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Szczegóły
12.10.2018 24.10.2018 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia trzech pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” Szczegóły
11.10.2018 25.10.2018 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Marszałkowskiego WK-P i wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz materiałów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby edukatorów edukacyjnych Szczegóły
10.10.2018 26.10.2018 Zaprojektowanie i wybudowanie warsztatów praktycznej nauki zawodu przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
28.09.2018 08.10.2018 Opracowanie elementów strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej Szczegóły
28.09.2018 08.11.2018 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
27.09.2018 16.10.2018 Przebudowa przyłącza i sieci cieplnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Szczegóły
25.09.2018 04.10.2018 Usługa świadczenia pomocy prawnej dla Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu w zakresie projektów:  „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,  „Kultura w zasięgu 2.0”,  „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”,  „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap”, Szczegóły
25.09.2018 06.11.2018 wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu Szczegóły
19.09.2018 28.09.2018 Organizacja i przeprowadzenie targów dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” Szczegóły
19.09.2018 02.10.2018 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych zawodów, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” oraz sprawdzenie jego działania Szczegóły
« 1 2 3 4 7 8 9 »