Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.05.2018 24.05.2018 Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i pomieszczeń najmowanych na potrzeby urzędu Szczegóły
10.05.2018 25.05.2018 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” Szczegóły
09.05.2018 17.05.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko- pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być … na zielonym!” Szczegóły
08.05.2018 25.05.2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej” Szczegóły
27.04.2018 09.05.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
25.04.2018 08.05.2018 Opracowanie i publikacja 4 wkładek informacyjno-promocyjnych o tematyce dotyczącej wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego w gazecie regionalnej wraz z ich promocją w internecie Szczegóły
20.04.2018 22.05.2018 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz członów ich rodzin Szczegóły
19.04.2018 08.05.2018 Wykonanie izolacji ścian fundamentów oraz naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych od strony dziedzińca budynku Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu przy ulicy Św. Jana 1/3 Szczegóły
16.04.2018 24.05.2018 wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu Szczegóły
13.04.2018 23.04.2018 Opracowanie autorskiej koncepcji katalogu promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz jego druk i dystrybucja Szczegóły
30.03.2018 19.04.2018 Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy Szczegóły
30.03.2018 09.04.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
28.03.2018 06.04.2018 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
28.03.2018 16.04.2018 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę portalu mapowego, zbudowanego w ramach projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza” „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013” Szczegóły
16.03.2018 23.03.2018 Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Dni Otwartych Funduszy Europejskich Szczegóły
22.03.2018 06.04.2018 Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemów informatycznych typu repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum” Szczegóły
20.03.2018 29.03.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 12 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
19.03.2018 27.03.2018 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
12.03.2018 20.03.2018 Wykonanie wraz z oznakowaniem oraz dostarczenie parasoli na bieżące potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako narzędzi promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
09.03.2018 21.03.2018 Przygotowanie i dostawa edukacyjnych pomocy naukowych oraz innych materiałów wspomagających edukację przyrodniczą z podziałem na części Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »