Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.06.2018 18.06.2018 Zrealizowanie kampanii reklamowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na nośnikach wielkoformatowych typu megaboard, bilboard na potrzeby realizacji projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” Szczegóły
07.06.2018 15.06.2018 Usługa świadczenia usług cateringowych podczas trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini- kolonii) na terenach pięciu dyrekcji parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne” w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
06.06.2018 14.06.2018 Usługa świadczenia usług cateringowych podczas trzydniowych wakacyjnych pobytów dla dzieci (mini- kolonii) na terenach trzech dyrekcji parków krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Wakacyjne warsztaty ekologiczne” w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko- pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
01.06.2018 20.06.2018 Wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu Szczegóły
30.05.2018 08.06.2018 Świadczenie usług zdrowotnych polegających na konsultacjach i badaniach fizjoterapeutycznych, konsultacjach dietetycznych oraz zabiegach rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
30.05.2018 31.07.2018 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Szczegóły
21.05.2018 29.05.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 8 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” z podziałem na 5 części. Szczegóły
19.05.2018 26.06.2018 Usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2018 roku Szczegóły
15.05.2018 24.05.2018 Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i pomieszczeń najmowanych na potrzeby urzędu Szczegóły
10.05.2018 25.05.2018 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” Szczegóły
09.05.2018 17.05.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 pięciodniowych pobytów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko- pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu : „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być … na zielonym!” Szczegóły
08.05.2018 25.05.2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej” Szczegóły
27.04.2018 09.05.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
25.04.2018 08.05.2018 Opracowanie i publikacja 4 wkładek informacyjno-promocyjnych o tematyce dotyczącej wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego w gazecie regionalnej wraz z ich promocją w internecie Szczegóły
20.04.2018 28.03.2019 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz członów ich rodzin Szczegóły
19.04.2018 08.05.2018 Wykonanie izolacji ścian fundamentów oraz naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych od strony dziedzińca budynku Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu przy ulicy Św. Jana 1/3 Szczegóły
16.04.2018 24.05.2018 wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, zgodnie z pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych – Decyzja Prezydenta Miasta Torunia nr WAiB.6740.12.260.69.2017.MS.ML, WAiB-23/V/80 t. II z dnia 04.05.2017 r. (załącznik do SIWZ) oraz projektem budowlanym i projektem wykonawczym p.n. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury”, opracowanym przez pracownię Home of Houses Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/20, 61-879 Poznań (załącznik do SIWZ), wraz z dostawą i montażem wyposażenia ujętego w projekcie budowlanym oraz przebudową stacji transformatorowej na działce nr 112/3 obręb 48 w Toruniu Szczegóły
13.04.2018 23.04.2018 Opracowanie autorskiej koncepcji katalogu promującego województwo kujawsko-pomorskie oraz jego druk i dystrybucja Szczegóły
30.03.2018 19.04.2018 Wykonanie remontu pomieszczeń budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy Szczegóły
30.03.2018 09.04.2018 Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
« 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »