uchwała Nr 39/1545/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Zmieniony
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 05.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.10.2016
  • Data wejścia w życie 05.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1545/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz uwzględniając zapisy rozdziału 5 pkt 8 i 9 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z art. 5 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian