uchwała Nr 4/107/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.01.2018
  • Data wejścia w życie 25.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/107/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz.130), Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFRR
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian