uchwała Nr 4/125/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2020 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2020 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 05.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.02.2020
  • Data wejścia w życie 05.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/125/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2020 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2020 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) w związku z art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), w wykonaniu § 1 pkt 7 i 8 uchwały Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz § 12 załącznika do uchwały Nr XI/236/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian