Uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2018-2020.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

ogłasza otwarte konkursy ofert

na wykonywanie zadań publicznych  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

 • Konkurs nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Konkurs nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • Konkurs nr 3/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych
  w województwie kujawsko-pomorskim”
  ;
 • Konkurs nr 4/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • Konkurs nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
 • Konkurs nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci
  i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”
  ;
 • Konkurs nr 7/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe”;
 • Konkurs nr 8/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”;
 • Konkurs nr 9/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”;
 • Konkurs nr 10/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”;
 • Konkurs nr 11/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • Konkurs nr 12/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych”;
 • Konkurs nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”;
 • Konkurs nr 14/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum organizacji pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”;
 • Konkurs nr 15/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”;
 • Konkurs nr 16/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Ochrona zdrowia psychicznego”;
 • Konkurs nr 17/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”;
 • Konkurs nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”;
 • Konkurs nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie  wspierania  rodziny i systemu  pieczy  zastępczej pn. „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”;
 • Konkurs nr 20/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”), www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert 2018 oraz wydruku z generatora zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną, w następujących miejscach i terminach:  

Oferty dotyczące konkursów nr 1/2018, 2/2018 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018 i 20/2018 – wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert (do godziny 15.30) oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego do dnia 15 stycznia 2018 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące konkursu nr 13/2018 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 28 września 2018 r., do godz. 14.00 bądź wysłać tego samego dnia;

Oferty dotyczące konkursu nr 14/2018 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 12 lutego 2018 r., do godz. 15.30 bądź wysłać tego samego dnia;

Ogólnych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 571 293 076, 571 293 077 lub 571 204 292 e-mail: ngo[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl,  natomiast szczegółowych informacji udzielają pracownicy  departamentów właściwych dla danego konkursu, tj.:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Janów 1/3, 87-100 Toruń, tel. 883 353 692 lub 883 359 312 (Konkurs nr 1/2018);

Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 883 353 688 (Konkurs nr 2/2018);


Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Biuro Zdrowia Publicznego
, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 602 178 210, 602 178 153, 784 936 042 (Konkursy nr 3/2018, 4/2018, 5/2018);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Biuro Wsparcia
i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 652 18 71 (Konkursy nr 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 652 18 15  (Konkurs nr 19/2018) oraz 56 652 18 13 (Konkurs nr 18/2018);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Biuro Zdrowia Publicznego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 652 18 22, (Konkurs nr 10/2018, 16/2018);

Departament Sportu i Turystyki Biuro ds. Rozwoju Turystyki, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 56 62 18 453 (Konkurs nr 11/2018);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 56 656 10 31,  (Konkurs nr 15/2018 i 17/2018);

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,  87-100 Toruń, tel. 571 293 076, 571 293 077, 571 204 292 (Konkurs nr 12/2018, 13/2018, 14/2018).

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert oraz data złożenia wydruku z generatora ofert z sumą kontrolną zgodną z wersją elektroniczną lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą pocztową. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert 2018.

Regulaminy otwartych konkursów ofert pod linkiem:

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia-konkursowe—regulaminy-konkursow,1533,l1.html

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian