Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Uchylony
  • Sesja 19. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 13.05.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.05.2015
  • Data wejścia w życie 13.05.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 19/595/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Kierunkowych zasad dotyczących wyboru oraz dokonywania oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 8i
  • Podstawa prawna wydania art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian