Uchwała Nr 21/641/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Uchylony
  • Sesja 21. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.05.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.05.2015
  • Data wejścia w życie 25.05.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 21/641/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. ), art. 9 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146), Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. (Dz. U. UE. L 347 z 20 grudnia 2013r.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian