Ulgi w płatnościach należności i opłat rocznych naliczonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Dorota Stępińska-Kamińska tel. (56) 621 59 18, 728 494 534, Dorota Sierakowska tel. (56) 621 59 18, 784 994 946, Łukasz Domski tel. 728 494 320, Magdalena Masewicz tel. (56) 621 59 18, 784 951 983 tel. 728 494 320
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy (56) 621 59 18, (56) 621 59 33, 728 494 320
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty Wniosek organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego zawierający:
   • informacje o inwestorze,
   • informację o braku możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nie objętym ochroną,
   • uzasadnienie przyczyn wnioskowanego umorzenia.

   Do wniosku należy załączyć:
   • uchwałę budżetową gminy ze wskazaniem kosztu realizacji inwestycji w danym roku budżetowym,
   • decyzję wyłączającą grunt z produkcji rolnej,
   • decyzję zobowiązującą do wnoszenia należności i opłat rocznych.


   Wniosek dłużnika zawierający:
   • uzasadnienie przyczyn wnioskowanej ulgi w płatności należności lub/i opłaty rocznej.

   Do wniosku należy załączyć:
   • decyzję wyłączającą grunt z produkcji rolnej,
   • decyzję zobowiązującą do wnoszenia należności i opłat rocznych,
   • dokumenty poświadczające zaistnienie sytuacji uniemożliwiającej zapłatę należności lub/i opłaty rocznej w ustawowym terminie,
   • dokumenty poświadczające ważny interes podatnika lub interes publiczny.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy Stronie od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   O udzielenie ulgi mogą się starać organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz dłużnicy spełniający przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

  • Podstawa prawna

   Art. 12 ust. 16 i 17 oraz art. 22 b ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161),
   Art. 64 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późń zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Informacje

Rejestr zmian