Uzgadnianie w zakresie swojej właściwości tras pielgrzymek i warunki przemarszu odcinkami dróg wojewódzkich

Uzgadnianie w zakresie swojej właściwości tras pielgrzymek i warunki
przemarszu odcinkami dróg wojewódzkich

  • Wydział Departament Infrastruktury i Transportu
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów. W szczególnych przypadkach załatwienie sprawy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Fabianowicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 444
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 354
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 444
  • Wymagane dokumenty Wniosek organizatora zawierający w szczególności:
   1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
   2) rodzaj i nazwę imprezy;
   3) informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
   4) informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
   5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
   6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP ( Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Informacje

Rejestr zmian