Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów  prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

  • Wydział Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia 7 dni od daty złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Marek Jasiński, Marlena Smykowska-Wilamowicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 334 a
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 221, 56 62 18 388
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 334 a
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy zawierający:
   1) Imię i nazwisko, adres zamieszkania (osoby fizyczne) lub nazwę podmiotu oraz siedzibę i adres (podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców);
   2) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) o ile został nadany;
   3) Zakres prowadzonych kursów;
   4) Datę i podpis wnioskodawcy;
   Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o treści i formie zgodnej
   z art. 50 ust. 8, 9 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;
   2. Oświadczenie o niekaralności o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy
   o przewozie towarów niebezpiecznych;
   3. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.
  • Opłaty Opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100), podmiot ubiegający się o wpis wnosi opłatę na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227.
  • Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pisemne zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. Nr 683);

   Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584);

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian