Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału

Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/SE/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
  • StanowiskoPielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-12-03
  • Termin składania dokumentów2019-01-02
  • Sposób składania dokumentówKandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia; 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 8. oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
  • Miejsce składania dokumentówOferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182 ze zm. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

    tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, 1 rok w szpitalu,

    tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, 1 rok w szpitalu

    licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania, 3 lata w szpitalu

    licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny, 4 lata w szpitalu


    średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania, 5 lat w szpitalu

    średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny, 7 lat w szpitalu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweSpecjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. organizacja pracy pielęgniarek na oddziale poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia,
   2. uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,
   3. zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,
   4. kieruje pracą podległego personelu:
    ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,
    prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,
    przeprowadza ocenę podległego personelu,
   5. dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy prowadzi dokumentację pielęgniarską
    dba o zabezpieczenie mienia oddziału,
    nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału
    pilnuje przestrzegania praw pacjenta
  • Lista wybranych kandydatówAlina Płomińska
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian