Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistyczno-Zakaźnego

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:7/DZ/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
  • Wydział:brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
  • StanowiskoPielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistyczno-Zakaźnego
  • Wymiar etatu1 etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-04
  • Termin składania dokumentów2020-09-02
  • Sposób składania dokumentówKandydat zgłaszający się na konkurs powinien przedstawić: 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 6. w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika – informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 8. oświadczenie o następującej treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
  • Miejsce składania dokumentówOferty w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w tym adres e-mail oraz numer telefonu należy przesłać w ciągu 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala, budynek C, IIp. Na kopercie kandydat jest zobowiązany umieścić adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Zakaźnego”. Nie otwierać. Oferty powinny być kierowane do Dyrektora Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.52 32- 55-667. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

   - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok w szpitalu),
   - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok w szpitalu),
   - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata w szpitalu),
   - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata w szpitalu),
   - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
   - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (7 lat w szpitalu).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweSpecjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. organizacja pracy pielęgniarek na oddziale poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu, stanu zdrowia pacjentów, ustalonego planu leczenia,
   2. uczestnictwo w stworzeniu planu opieki, poszukuje i proponuje nowe rozwiązania na rzecz usprawnienia pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń,
   3. zapewnia planowe i terminowe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych,
   4. kieruje pracą podległego personelu:
   - ustala podział obowiązków, odpowiedzialności zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami podległego personelu,
   - prowadzi bieżącą kontrolę wykonywanych zadań oraz dokumentowania udzielanych świadczeń,
   - przeprowadza ocenę podległego personelu,
   5. dba o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy- prowadzi dokumentację pielęgniarską,
   - dba o zabezpieczenie mienia oddziału,
   - nadzoruje stan sanitarno-epidemiologiczny oddziału,
   - pilnuje przestrzegania praw pacjenta.
  • Lista wybranych kandydatówDamian Iciek
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian