Wolne stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87 -100 Toruń
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyBiblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87 -100 Toruń
  • StanowiskoGłówny Księgowy
  • Wymiar etatupełen wymiar czasowy pracy - 40godzin tygodniowo
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-13
  • Termin składania dokumentów2020-01-28
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu".
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87 -100 Toruń, (p. 22 II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) obywatelstwo polskie;
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   5) spełnienie jednego z poniższych warunków:
   a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
   b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie
   co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
   c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
   d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
   6) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania dodatkowe:

   1) znajomość zasad księgowości budżetowej;
   2) umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu w tym: znajomość obsługi programów Vulcan-Księgowość Optivum (pełna księgowość budżetowa), Systemu SJO BeSTi@, KSAT oraz obsługa bankowości elektronicznej;
   3) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
   4) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
   5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe;
   6) znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON;
   7) zaangażowanie i dyspozycyjność;
   8) umiejętność analitycznego myślenia, selekcji informacji;
   9) obowiązkowość, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) prowadzenie rachunkowości Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
   2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
   3) dokonywanie wstępnej kontroli:
   a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
   i finansowych.
   4) opracowywanie planów finansowych;
   5) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów oraz meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
   6) dekretacja dowodów księgowych;
   7) realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi jednostki oraz analiza ich wykonania;
   8) nadzór nad prawidłowym obiegiem dowodów księgowych;
   9) dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
   10) sporządzanie bilansu jednostki;
   11) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
   12) sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
   13) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
   14) dokumentowanie bieżącej analizy sytuacji finansowej jednostki;
   15) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
   jednostkę;
   16) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych;
   17) w ramach kontroli zarządczej: planowanie i zarządzanie ryzykiem, tj. identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zgodnie z przepisami w tym zakresie, przedkładanie wyników samooceny w postaci kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej, składanie dyrektorowi sprawozdania z realizacji założeń kontroli zarządczej;
   18) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa
   lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówNa ww. stanowisko wpłynęła tylko jedna oferta.
  • Uzasadnienie wyboruProces rekrutacji nie został rozstrzygnięty z powodu wycofania się kandydata.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian