Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

  • Wydział Departament Infrastruktury i Transportu, Wydział Infrastruktury Drogowej, Biuro Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów po otrzymaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra właściwego do spraw transportu, informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów.
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Nowakowski
  • Miejsce załatwienia Departament Infrastruktury Drogowej
   Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych

   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Telefon kontaktowy 56 621 85 73
  • Miejsce odbioru Departament Infrastruktury Drogowej
   Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych

   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Wymagane dokumenty Egzaminatorem może być osoba, która spełnia następujące warunki:

   1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
   2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
   a) prawo jazdy właściwej kategorii lub
   b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;
   2a) ukończyła 23 lata
   3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
   4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
   5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
   6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem
   o jego ukończeniu;
   7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
   8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
   9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
   a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
   f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

   Wymagane dokumenty:

   Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

   1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
   2) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
   3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli jest nie starsza niż 6 m-cy od daty wystawienia);
   4) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
   5) orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
   6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenia o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat pozwolenia;
   7) zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B, od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
   8) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

   2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

   3. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
   1) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
   2) dokumenty, o których mowa w ust. 1;
   3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
   4) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

   Komisja Weryfikacyjna do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem kwalifikuje na egzamin osoby zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu.

   Organ ewidencyjny Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwalifikuje na egzamin dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osoby zgłoszone nie później niż 23 dni przed terminem egzaminu.

   Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  • Opłaty *Uwagi
  • Tryb odwoławczy Za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Opłaty za egzamin:

   Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974) na konto:

   Ministerstwo Infrastruktury
   Biuro Dyrektora Generalnego
   ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
   nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

   Tytuł wpłaty: WORD – Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ………, egz. praktyczny kat. …….. prawa jazdy.

   Wysokość opłaty za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów
   na egzaminatorów i egzaminatorów.

   Poz. Zakres egzaminu Opłata egzaminacyjna (w zł)
   za część teoretyczną za część praktyczną
   1 2 3 4
   1. Prawo jazdy kategorii A 100 200
   2. Prawo jazdy kategorii B lub T 100 250
   3. Prawo jazdy kategorii C lub D 100 300
   4. Pozwolenie 100 150

   W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

   • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
   • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
   • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
   • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,

   kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

   Opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów – 50 zł (po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego)

    

   dokonuje się na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   nr rachunku: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794

   Bank PKO BP SA II/O Toruń

   Tytułem: opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów …

    

   Opłaty skarbowe:

    

   • za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów – 17 zł
   • za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokonanej przez organ administracji samorządowej od każdej pełnej lub rozpoczętej strony – 5 zł

    

   Urząd Miasta Torunia

   Nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

   Tytułem: opłata skarbowa za …….

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 poz. 341 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.),
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),
   4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206),
   5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. 2014 r. poz. 974).
   6. Zarządzeniu Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (Dz. Urz. MIB 2017 poz. 12)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian