Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

  • Wydział Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 217 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Nowakowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 409

   Miejsce składania dokumentów:

   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Punkt Informacyjno-Podawczy

  • Telefon kontaktowy 56 62 18 573
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Infrastruktury Drogowej
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 409

   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru.
  • Wymagane dokumenty Do wniosku należy dołączyć dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające:
   1) prawo wykonywania zawodu lekarza,
   2) co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza,
   3) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978),
   4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, oraz
   5) dowód uiszczenia opłaty za wpis w wysokości – 50 zł,
   6) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości – 17 zł.
  • Opłaty 50 zł za wpis do ewidencji, opłatę należy uiścić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr konta: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 PKO BP SA II/O Toruń, 17 zł za wydanie zaświadczenia, opłatę należy uiścić na konto: Urząd Miasta Torunia nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Marszałek Województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, kontroluje przeprowadzanie badań lekarskich wykonywanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i wydawania orzeczeń w tym zakresie.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.),
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
   3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.
    w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
    o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U.
    z 2019 r. poz. 1659 z późn. zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian