Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Rodzaj sprawy:
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

  • Wydział Departament Infrastruktury Drogowej
  • Termin załatwienia 7 dni od dnia złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Betlińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 582
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   nr pokoju: 409
  • Wymagane dokumenty 1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
   2. oświadczenie o którym mowa w art. 85 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami;
   3. oświadczenie o niekaralności – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
   4. plan pomieszczeń pracowni psychologicznej wraz z opisem potwierdzającym możliwość wykonywania badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w metodyce podpisany przez wnioskodawcę;
   5. informacja o zestawie metod badawczych i urządzeń podpisana przez wnioskodawcę;
   6. dowód uiszczenia opłaty (oryginał).
  • Opłaty Wymagana opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną – 400 zł Opłaty należy kierować na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 Tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
  • Tryb odwoławczy Zgodnie z postanowieniami art. 219 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej przysługuje zażalenie.
  • Uwagi

   Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:               – posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi w metodyce;
   – zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest uprawnionym psychologiem;
   – nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

  • Podstawa prawna
   1. Art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r, poz. 341 z późn. zm.);
   2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian