Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Krystyna Brykała tel. (56) 621 59 34
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy (56) 621 59 34
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty Do wniosku powinna być dołączona następująca dokumentacja:
   I. Opis technologii chowu uwzględniający zasady i warunki prowadzenia chowu zwierząt, a w szczególności:
   • cele, jakie ma spełniać ta technologia,
   • gatunek zwierząt objęty tą technologią,
   • warunki techniczne pomieszczeń, w których będą utrzymywane zwierzęta oraz warunki mikroklimatyczne tych pomieszczeń,
   • sposób żywienia i pojenia zwierząt,
   • wskazanie różnic pomiędzy tą technologią chowu, a innymi technologiami chowu dotyczącymi danego gatunku zwierząt stosowanymi dotychczas.
   II. Opinia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy o zgodności technologii chowu z wymaganiami określonymi
   w przepisach o ochronie zwierząt.

   Do wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie technologii chowu, która uzyskała już zezwolenie na wprowadzenie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie, powinna być dołączona następująca dokumentacja przetłumaczona na język polski:
   • opis technologii chowu, o którym mowa w pkt I, dokument wydany przez właściwy organ tego państwa zezwalający na wprowadzenie technologii chowu, przepisy obowiązujące w tym państwie, na podstawie których technologia chowu uzyskała zezwolenie na wprowadzenie, opinia o technologii chowu wydaną przez organ tego państwa, do którego kompetencji należą sprawy z zakresu ochrony zwierząt, jeżeli została wydana.

  • Opłaty Opłaty skarbowe od wydania decyzji – 10 zł należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Przed wydaniem zezwolenia, marszałek województwa zwraca się do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, o wydanie opinii o zgodności technologii chowu z przepisami o ochronie zwierząt

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.);
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 682).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Informacje

Rejestr zmian