„Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku” – projekt partnerski w ramach RPO WK-P oraz wykaz dotacji finansowanych z budżetu województwa bez udziału środków z EFRR

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 19 marca 2018 r. przyjął Uchwałę
nr XLII/709/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r.

Kwota przyznanych dotacji w projekcie partnerskim stanowić będzie 70% przyjętej wartości zadania. Na dotację składa się 1% kwoty ze środków budżetu województwa oraz 69% dofinansowania
w ramach projektu partnerskiego pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku”.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
8 września 2008 r. (ze zm.) wnioskodawca może, w przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej, odstąpić od zawarcia umowy informując o rezygnacji pisemnie Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

 

W przypadku przyjęcia dotacji beneficjenci projektu partnerskiego zobowiązani są do wyboru wykonawcy zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Zaznaczam, że beneficjenci mający
w obowiązku zgodnie z wytycznymi dokonać ogłoszenia o naborze na stronie internetowej zobowiązani są do umieszczania zapytań na przeznaczonym to tego portalu:

http://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/

a od chwili przyjęcia projektu do realizacji (szacowany czas – październik 2018 r.)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności aktualne na dzień 23.03.2018 r. znajdują się pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

 

Beneficjenci zobowiązani do stosowania wytycznych mogą już przystępować do realizacji procedury wyboru.

Równocześnie w przypadku przyjęcia dotacji, należy jak najszybciej złożyć niezbędne dokumenty w celu ich weryfikacji. Nieprzekraczalny termin złożenia mija 16 kwietnia 2018 r. Złożenie dokumentów w ostatecznym terminie może wydłużyć czas ich weryfikacji. Poniższe dokumenty należy złożyć w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

  1. Oświadczenie woli potwierdzające udział w ww. projekcie (wzór dokumentu do pobrania).
  2. Oświadczenie o zapewnieniu środków finansowych na realizację zadania w wysokości
    (wzór dokumentu do pobrania).
  3. Skorygowany wniosek o dotację (nazwa zadania musi być adekwatna do realizowanego etapu bądź zakresu zadania, nie musi być tożsama z nazwą złożonego wniosku), musi zawierać natomiast nazwę miejscowości w której znajduje się obiekt. Nazwa zadania nie może być dłuższa niż 150 znaków.
  4. Kosztorys dostosowany pod względem rzeczowym i finansowym do przyznanego dofinansowania, podpisany przez autora i zatwierdzony przez inwestora z bieżącą datą.

Uwaga, skorygowany kosztorys nie może przekraczać przyjętej wartości zadania (może być na sumę niższą; kosztorysy na sumę wyższą będą odrzucane) oraz musi zawierać przedmiar
i zakres prac. Kosztorys będzie załącznikiem do umowy o udzielenie dotacji.

Proszę NIE dostarczać kserokopii, dokumentu nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz numeru REGON.

W roku bieżącym zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 muszą dostarczyć beneficjenci, tylko w przypadku, jeśli zabytek położony jest na obszarze natura 2000, w pozostałych przypadkach NIE jest wymagane dostarczenie dokumentacji z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz zaświadczenia organu odpowiedzialnego
za gospodarkę wodną.

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wyboru wykonawców zgodnie z obowiązującymi wytycznymi planowane jest spotkanie informacyjne, o którym beneficjenci zostaną poinformowani
w innym terminie.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag można kontaktować się z pracownikami Biura Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Lech Narębski (pok. 62 a) tel. 604 086 634 e-mail: l[dot]narebski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Krzysztof Jeliński (pok. 57) tel. 883 326 607; e-mail: k[dot]jelinski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Małgorzata Borgula (pok. 57) tel. 795 572 063 e-mail:  m[dot]borgula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Angelina Grzywińska (pok. 57) tel. 56 62 18 755; e-mail: a[dot]grzywinska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian