Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje geologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji).

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną (lub jej zmian w formie dodatku do dokumentacji) wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wydanie decyzji następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. od dnia złożenia kompletnego wniosku.
   Do wyżej określonego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
   Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia (art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
   Jeżeli w dokumentacji geologicznej są istotne różnice ze stanem rzeczywistym, organ administracji geologicznej może decyzją nakazać zmianę dokumentacji geologicznej a nawet wskazać wykonanie dodatkowych prac geologicznych. (art. 93 ust. 5 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
  • Osoba kontaktowa Marek Kachnic tel. 56 621 58 04 lub 728 989 856,
   e-mail: m.kachnic@kujawsko-pomorskie.pl

   Dominika Majchrzak tel. 56 621 58 70 lub 571 293 011,
   e-mail: d.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl

   Mateusz Maleszka tel. 56 621 58 70 lub 571 293 011,
   e-mail: m.maleszka@kujawsko-pomorskie.pl

   Agnieszka Skiba-Murawska tel. 56 621 58 70 lub 728 989 862,
   e-mail: a.skiba-murawska@kujawsko-pomorskie.pl

   Izabela Biniek tel. 56 621 58 62 lub 728 989 858,
   e-mail: i.biniek@kujawsko-pomorskie.pl
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Geolog Wojewódzki - Biuro Geologa
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji.
   Załączniki:
   - opracowanie – w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego na płycie CD lub DVD (4 egzemplarze),
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
   - pełnomocnictwo (jeżeli konieczne).
  • Opłaty Opłata skarbowa* za wydanie decyzji –10,00 zł
   Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa– 17,00 zł
   Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B

   tytułem wpłaty: opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną / opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…)

   *z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego
  • Tryb odwoławczy Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową, osobiście lub na skrzynkę podawczą e-PUAP o adresie /36t9v8thbz/skrytka w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz dodatki do powyższych dokumentacji, należy wykonać zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

   Natomiast dokumentację geologiczną złoża kopaliny oraz dodatki do dokumentacji, należy wykonać zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.

   Dokumentację przedkłada do zatwierdzenia podmiot, który sfinansował wykonanie tego opracowania.

   Zatwierdzone opracowanie wraz z decyzją zostaje przekazane do:
   – wnioskodawcy – 1 egzemplarz,
   – właściwego organu administracji geologicznej (starosta, prezydenta miasta) – 1 egzemplarz,
   – Narodowego Archiwum Geologicznego w Warszawie – 1 egzemplarz,
   – Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w Toruniu – 1 egzemplarz.

   Kopia decyzji zatwierdzająca opracowanie zostaje przekazana do:
   – właściwej gminy,
   – właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej),
   – wojewody kujawsko-pomorskiego,
   – Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku,
   – Ministra Środowiska.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
   3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.
   4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian