Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje geologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji).

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wydanie decyzji następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. od dnia złożenia kompletnego wniosku.
   Do wyżej określonego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
   Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia (art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
   Jeżeli w dokumentacji geologicznej są istotne różnice ze stanem rzeczywistym, organ administracji geologicznej może decyzją nakazać zmianę dokumentacji geologicznej a nawet wskazać wykonanie dodatkowych prac geologicznych. (art. 93 ust. 5 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
  • Osoba kontaktowa Aleksander Matczyński tel. 56 621 58 46 lub 728 989 863, Marek Kachnic tel. 56 621 58 04 lub 728 989 856, Dominika Majchrzak tel. 56 621 58 70 lub 571 293 011, Agnieszka Skiba-Murawska tel. 56 621 58 70, Izabela Biniek tel. 56 621 58 62
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Biuro ds. Geologii
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji.
   Załączniki:
   - opracowanie – w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego na płycie CD lub DVD (4 egzemplarze),
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
   - pełnomocnictwo (jeżeli konieczne).
  • Opłaty Opłatę skarbową* w wysokości 10,00 zł należy wnieść na konto:

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-17.00)

   Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł

   Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
   * z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową, osobiście lub na skrzynkę podawczą e-PUAP o adresie /36t9v8thbz/skrytka w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, dokumentację hydrogeologiczną, dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej lub dokumentację geologiczno-inżynierską należy wykonać zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033). Natomiast dokumentację geologiczną złoża kopaliny należy wykonać zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987).

   Dokumentację przedkłada do zatwierdzenia podmiot, który sfinansował wykonanie tego opracowania.

   Zatwierdzone opracowanie wraz z decyzją zostaje przekazane do:
   – wnioskodawcy – 1 egzemplarz,
   – właściwego organu administracji geologicznej (starosta, prezydenta miasta) – 1 egzemplarz,
   – Narodowego Archiwum Geologicznego w Warszawie – 1 egzemplarz,
   – Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w Toruniu – 1 egzemplarz,

   Kopia decyzji zatwierdzająca opracowanie zostaje przekazana do:
   – właściwej gminy,
   – właściwego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
   – wojewody kujawsko-pomorskiego.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
   3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987).
   4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian