Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych wydaje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wydanie decyzji następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. od dnia złożenia kompletnego wniosku.
   Do wyżej określonego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (uzgodnienie lub opinia wójta, burmistrza lub starosty – min. 14 dni) oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
   Marszałek odmawia zatwierdzenia jeżeli projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa albo projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska (art. 80 ust. 7 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
  • Osoba kontaktowa Aleksander Matczyński tel. 56 621 58 46 lub 728 989 863, Marek Kachnic tel. 56 621 58 04 lub 728 989 856, Dominika Majchrzak tel. 56 621 58 70 lub 571 293 011, Agnieszka Skiba-Murawska tel. 56 621 58 70, Izabela Biniek tel. 56 621 58 62
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Biuro ds. Geologii
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty We wniosku o zatwierdzenie projektu powinny być zawarte następujące informacje:
   1) oznaczenie wnioskodawcy,
   2) siedziba i adres wnioskodawcy,
   3) informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane, ewentualnie zgoda właściciela na wykonanie robót.
   Załączniki:
   - 2 egzemplarze projektu robót geologicznych wykonane przez uprawnionego geologa,
   - nie starszy niż 3 miesiące wypis z ewidencji gruntów i budynków lub oświadczenie przyzwalające na wykonanie robót geologicznych,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
   - pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne).
  • Opłaty Opłatę skarbową* w wysokości 10,00 zł należy wnieść na konto:

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-17.00)

   Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł

   Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
   * z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, projekt robót geologicznych należy wykonać zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1696 ze zm.).

   Projekt przedkłada do zatwierdzenia podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.

   Dla przedsięwzięć, które znajdują się w projektowanym lub zatwierdzonym obszarze Natura 2000 lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, organ administracji geologicznej, zgodnie z art. 96 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest zobowiązany do rozważenia przed wydaniem decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Dlatego w projekcie robót należy przedstawić ocenę wpływu projektowanych robót na obszar Natura 2000.

   Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

   1 egzemplarz zatwierdzonego projektu wraz z decyzją zostaje odesłany do wnioskodawcy, drugi egzemplarz zostaje przekazany do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w Toruniu. W przypadku dostarczenia więcej niż dwóch egzemplarzy, są one przesyłane do archiwum geologa powiatowego.

   Decyzja zatwierdzająca projekt zostaje przekazana do:
   – innych stron postępowania,
   – właściwego powiatowego organu administracji geologicznej,
   – Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
   4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1696 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian