Wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zatwierdzenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne następuje w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
   Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym Stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Magdalena Bagińska tel. 56 621 58 63
   Edyta Kozłowska tel. 56 621 58 76
   Marta Robaczewska tel. 56 621 58 59
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty - zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, spełniające wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgłoszenie zawiera:
   1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;
   2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
   3) określenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji;
   4) wskazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów;
   5) opis procesu technologicznego, w którym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji oraz jeżeli jest to zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów,
   - do zgłoszenia dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz ocenę tych wyników badań w odniesieniu do badanych właściwości odpadów, uwzględniając przepisy rozporządzenia (UE) nr 1357/2014 i rozporządzenia (UE) 2017/997 oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy o odpadach. Badania właściwości odpadów wykonują wyłącznie laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia
   2001 r. – Prawo ochrony środowiska. W celu przeprowadzenia badań laboratoria pobierają próbki odpadów objętych zgłoszeniem,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  • Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.
   Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) oraz na podstawie ust. 53 w części I załącznika do ww. ustawy należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł.

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-14.00)
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   1. W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr faksu oraz e-mail.
   2. We wniosku uwzględnia się wszystkie odpady wytworzone przez danego wytwórcę w danym miejscu.
   3. Wniosek należy złożyć w odpowiedniej ilości egzemplarzy (1 egzemplarz z przeznaczeniem dla Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

  • Podstawa prawna

   1. Art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian