Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.

   Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 784 987 358 lub 56 621 58 98, Małgorzata Lutowska tel. 784 993 962 lub 56 621 59 10, Katarzyna Wołowska tel. 56 621 58 10, Agata Jankowska tel. 56 621 58 10
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Pozwoleń Środowiskowych
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji powinien zawierać:
   1. imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
   2. adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
   3. informację o tytule prawnym do instalacji;
   4. informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
   5. informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
   6. określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.
   Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:
   1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Kopii pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
   2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
   3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o którym mowa w tym przepisie;
   4. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
   5. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

   W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 do wniosku dołącza się:
   1. kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (kopii pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
   2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
   3. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
   4. dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej jednego z warunków, o którym mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;
   5. plan monitorowania wielkości emisji, z uwzględnieniem odstępstw, o których mowa w art. 47 ust. 3-8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.
   6. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
  • Opłaty Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji, na konto:

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-17.00)

   Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) wysokość opłaty skarbowej wynosi:
   1. 82,00 zł – za wydanie zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych z instalacji;
   2. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego pozwolenia wynosi 50 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1;
   3. 17,00 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Obowiązek uzyskania zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dotyczy prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian