Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (miasta) na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Wydanie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku, w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) i ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Usunięcie drzew lub krzewów dotyczy wyłącznie nieruchomości stanowiących własność gmin (miast) na prawach powiatu - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia. Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Toruń
   Maria Wiśniewska tel. 56 621 58 47, Rafał Kiełkowski tel. 56 621 58 66, Piotr Kasprzycki tel. 56 621 58 66, Waldemar Robiński tel. 56 621 58 45, Paweł Głębocki tel. 56 621 58 45

   Bydgoszcz
   Marcin Cyra tel. 52 321 40 59, Jarosław Łączny tel. 52 321 40 59, Sonia Druzdowska tel. 52 321 40 59, Daria Albińska tel. 52 321 40 59, Henryk Pawlina tel. 52 321 40 59

   Grudziądz
   Ireneusz Zwolakiewicz tel. 56 621 58 16

   Włocławek
   Patrycja Sasak tel. 54 235 67 10, Katarzyna Zarębska tel. 54 235 67 10
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na podane adresy lub składać osobiście, według właściwości miejscowej:

   Toruń
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy,
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska)

   Bydgoszcz
   Departament Środowiska w Bydgoszczy
   ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
   tel. 52 321 40 59

   Grudziądz
   Departament Środowiska w Grudziądzu
   ul. Waryńskiego 4, 86-300 Grudziądz
   tel. 56 621 58 16, 56 621 58 21

   Włocławek
   Departament Środowiska we Włocławku
   ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek
   tel. 54 23 56 710
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Biuro Ochrony Przyrody
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i/lub krzewu, rosnących na terenie nieruchomości będącej własnością gminy (miasta) na prawach powiatu, zawierający informacje, o których mowa w art. 83b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
   - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – złożenie podpisanej klauzuli wraz z wnioskiem dotyczy właścicieli danych osobowych - plik do pobrania poniżej.
  • Opłaty Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego przysługuje stronom, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Uwagi

   Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 1-15 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagane w stosunku do:
   1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
   2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni;
   3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
   a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
   b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   c) 50 cm –w przypadku pozostałych gatunków drzew;
   3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
   4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
   5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni;
   6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
   7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
   8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
   9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
   10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
   11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
   12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
   13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
   14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
   15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

   Informacja dla właścicieli danych osobowych
   Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowane przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
   2. Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;
   3. w sprawie przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych, na adres poczty elektronicznej – iod@kujawsko-pomorskie.pl, lub listownie na ww. adres Urzędu;
   4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz innych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu;
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie ustalonym na podstawie  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67);
   7. przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości rozpoznania wniosku;
   8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia tych danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   9. posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
   11. Urząd nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 83a ust. 1, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
   3. Art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
   5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409).
   6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408).
   7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
   8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330).
   9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian