Wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

  • Wydział Deartament Środowiska
  • Termin załatwienia Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (z wyłączeniem okresu czasu potrzebnego na przeprowadzenie kontroli i uzyskanie opinii wyrażających stanowiska innych organów).
   Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym Stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Magdalena Bagińska tel. 56 621 58 63
   Edyta Kozłowska tel. 56 621 58 76
   Marta Robaczewska tel. 56 621 58 59
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty - do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa jest pobierana od każdego rodzaju działalności, przy czym jednym rodzajem działalności jest gospodarowanie odpadami. Za zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów – 616,00 zł

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-14.00)
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy o odpadach, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.
   Wniosek należy złożyć w odpowiedniej ilości egzemplarzy (1 egzemplarz z przeznaczeniem dla Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

  • Podstawa prawna

   1. Art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian