Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych  i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

  • Wydział Departament Transportu
  • Termin załatwienia 1. załatwienie sprawy związanej z wydaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych następuje niezwłocznie, po przedstawieniu wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów; 2. załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno być dokonane nie później niż w ciągu 1 miesiąca; 3. załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno być dokonane nie później niż w ciągu 2 miesięcy; 4. W uzasadnionych przypadkach organ może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy, zawiadamiając o tym stronę; 5. Bieg terminu załatwienia sprawy zawiesza się do czasu otrzymania uzgodnień od organów właściwych ze względu na przebieg linii komunikacyjnej; 6. Bieg terminu załatwiania spraw liczony jest od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  • Osoba kontaktowa Zbigniew Pawlikowski tel. 56 62 18 277, e-mail: z.pawlikowski@kujawsko-pomorskie.pl; Anna Pietrucka-Marciniak; tel. 56 62 18 461, e-mail: a.pietrucka@kujawsko-pomorskie.pl; Marta Stangreciak tel. 56 62 18 293, e-mail: m.stangreciak@kujawsko-pomorskie.pl
  • Miejsce załatwienia Składanie dokumentów:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Biuro Podawczo-Kancelaryjne

   Obsługa merytoryczna:
   Departament Transportu
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy 566218461
  • Miejsce odbioru nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty 1) na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, g ustawy z dnia 6 września 2001 r.
   o transporcie drogowym):
   1. wypełniony wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia;
   2. do wniosku dołącza się (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:
   • kserokopię licencji lub kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
   • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
   • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
   • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
   • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
   • cennik,
   • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

   2) na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym):
   1. wypełniony wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia;
   2. do wniosku dołącza się (zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym):
   • kserokopię licencji lub kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
   • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
   • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
   • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
   • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.
  • Opłaty Szczegółowy wykaz opłat w załączeniu
  • Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
  • Uwagi

   Aktualizacji rozkładu jazdy przewoźnika wykonującego regularny przewóz osób dokonuje się w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2018 poz. 202).

   Przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób jest zobowiązany zgłosić na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych w załącznikach wymienionych w pkt. V i VII wzór wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia; nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Niedotrzymanie obowiązku zagrożone jest karą w wysokości 800 zł.

  • Podstawa prawna
   1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.);
   2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605);
   3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.);
   4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2018 poz. 202);
   5. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8);
   6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2145);
   7. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
   8. ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm);
   9. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. 2018 poz. 383);
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian