Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Marcin Janicki tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty • wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierający pełną nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z danymi adresowymi,
   • operat rybacki dla obwodu rybackiego (którego ma dotyczyć zezwolenie),
   • umowa dzierżawy obwodu rybackiego,
   • miejsca pozyskania tarlaków,
   • gatunki i ilości ryb będące celem połowu,
   • termin połowu od – do,
   • rodzaj stosowanego sprzętu połowowego,
   • sposób postępowania z rybami po pozyskaniu produktów płciowych,
   • pełną nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra, oraz planowane miejsce wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego,
   • opłata skarbowa (oryginał).
  • Opłaty opłata skarbowa – 82,00 zł - należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
  • Tryb odwoławczy Stronie od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Informacje

Rejestr zmian