Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

  • Wydział Departament Infrastruktury i Transportu
  • Termin załatwienia Organ wydaje zezwolenie po zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji i uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Fabianowicz
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 444
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 354
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 444
  • Wymagane dokumenty Pisemny wniosek organizator składa 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Wniosek powinien zawierać:
   1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
   2. rodzaj i nazwę imprezy;
   3. informacje o miejscu i dacie rozpoczęcia przebiegu oraz zakończenia imprezy;
   4. informacje o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
   5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
   6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela;
   Do wniosku należy dołączyć:
   1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
   2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg
   i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także
   w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
   3. program imprezy ze szczególnym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach
   i kilometrach program przejazdu, przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
   4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3
   pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
   5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadkach uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów napraw;
   6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.
  • Opłaty 48 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100), część II ust. 13 pkt. 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
  • Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Art. 65 i 65 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

   (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) i art.104 §1 ustawy z dnia
   14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian