Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-17 12:10:00 uchwała Nr 26/1315/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partnera w projekcie pt. „W sieci – edukacja przyszłości” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
2 2018-07-17 12:02:36 uchwała Nr 26/1314/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
3 2018-07-17 11:54:57 uchwała Nr 26/1313/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
4 2018-07-17 11:48:21 uchwała Nr 26/1312/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
5 2018-07-17 11:39:33 uchwała Nr 26/1311/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
6 2018-07-17 11:16:59 ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa 20 szt. koszy z żywnościowymi produktami tradycyjnymi i lokalnymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
7 2018-07-17 10:06:25 uchwała Nr 26/1310/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
8 2018-07-17 10:00:29 uchwała Nr 26/1309/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Gospodarka wodno-ściekowa nr 11 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
9 2018-07-17 09:55:18 uchwała Nr 26/1308/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
10 2018-07-17 09:50:21 uchwała Nr 26/1307/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
11 2018-07-17 09:43:13 uchwała Nr 26/1306/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Sieci elektroenergetyczne Schemat 1 (realizacja wyłącznie na obszarach wsparcia OZE) Schemat 2 (realizacja na i poza obszarami wsparcia OZE), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-213/18) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
12 2018-07-17 09:31:27 uchwała Nr 26/1305/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
13 2018-07-17 09:25:19 uchwała Nr 26/1304/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
14 2018-07-17 09:16:30 uchwała Nr 26/1303/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
15 2018-07-17 09:09:11 uchwała Nr 26/1302/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-153/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
16 2018-07-17 09:03:39 uchwała Nr 26/1301/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-148/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
17 2018-07-17 08:55:40 uchwała Nr 26/1300/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
18 2018-07-17 08:46:45 uchwała Nr 26/1293/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminów konkursów Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji Szczegóły
19 2018-07-16 08:44:51 Specjalista ds. płac i kadr w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260) Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu… Szczegóły
20 2018-07-13 13:56:39 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu WZP.272.58.2018 Szczegóły
« 1 2 3 4 703 704 705 »