Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-05 14:27:52 uchwała Nr 46/2118/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
2 2019-12-05 14:21:15 uchwała Nr 46/2117/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
3 2019-12-05 14:16:58 uchwała Nr 46/2116/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
4 2019-12-05 14:04:08 uchwała Nr 46/2115/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
5 2019-12-05 13:57:03 uchwała Nr 46/2114/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-342/19) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
6 2019-12-05 13:48:54 uchwała Nr 46/2113/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2019-12-05 13:41:25 uchwała Nr 46/2112/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2019-12-05 13:34:28 uchwała Nr 46/2111/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2019-12-05 13:30:47 uchwała Nr 46/2110/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
10 2019-12-05 13:23:56 uchwała Nr 46/2109/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
11 2019-12-05 13:16:43 uchwała Nr 46/2108/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
12 2019-12-05 12:39:32 uchwała Nr 46/2107/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2019 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
13 2019-12-05 12:33:18 uchwała Nr 46/2106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Grudziądz Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
14 2019-12-05 12:28:51 uchwała Nr 46/2105/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup wyposażenia” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
15 2019-12-05 12:23:26 uchwała Nr 46/2104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na termomodernizację budynku głównego Teatru im. Wiliama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wiliama Horzycy w Toruniu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2019-12-05 11:48:21 uchwała Nr 46/2103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej pn. „Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2019-12-05 11:40:45 uchwała Nr 46/2102/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.Festiwal Zubra.pl” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2019-12-05 11:33:29 uchwała Nr 46/2101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Kolorowo na ludowo – obyczaje świąteczne” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2019-12-05 11:28:27 uchwała Nr 46/2100/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2019-12-05 11:08:21 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 2 grudnia 2019 roku złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku… Szczegóły