Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-06-04 11:20:24 Karta informacyjna 352/2020 Szczegóły
2 2020-06-04 11:15:06 Karta informacyjna 353/2020 Szczegóły
3 2020-06-04 11:09:45 Karta informacyjna 354/2020 Szczegóły
4 2020-06-04 10:32:48 uchwała Nr 20/887/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
5 2020-06-04 10:27:00 uchwała Nr 20/886/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń projektu własnego „Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
6 2020-06-04 10:18:17 uchwała Nr 20/885/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
7 2020-06-04 10:02:50 uchwała Nr 20/884/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
8 2020-06-04 09:55:09 uchwała Nr 20/883/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
9 2020-06-04 09:44:25 uchwała Nr 20/881/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-378/20) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
10 2020-06-04 09:32:34 uchwała Nr 20/880/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
11 2020-06-04 09:25:50 uchwała Nr 20/879/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
12 2020-06-04 09:20:52 uchwała Nr 20/878/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
13 2020-06-04 09:14:14 uchwała Nr 20/877/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-385/20) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
14 2020-06-04 08:57:58 uchwała Nr 20/876/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanymi wnioskami o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 11/2019 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie (nabór IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
15 2020-06-04 08:45:50 uchwała Nr 20/875/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2020-06-04 08:39:06 uchwała Nr 20/874/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym Nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-73P/20 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2020-06-04 08:35:06 uchwała Nr 20/873/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2020-06-03 14:12:22 uchwała Nr 20/872/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 4/2019 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-334/19) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2020-06-03 14:06:51 uchwała Nr 20/871/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych” w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2020-06-03 13:49:58 uchwała Nr 20/870/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, schemat: przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla inwestycji w infrastrukturę szpitali wojewódzkich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły