Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
14041 2016-03-10 09:05:01 Oferta pracy - 31/2015 Szczegóły
14042 2016-03-10 08:51:45 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury Szczegóły
14043 2016-03-09 15:01:51 Karta informacyjna 72/2016 Szczegóły
14044 2016-03-09 14:54:51 Rejestr Instytucji Kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rejestr Instytucji Kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
14045 2016-03-09 12:46:53 Udostępnianie danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowani i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.… Szczegóły
14046 2016-03-09 12:13:34 Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.     Szczegóły
14047 2016-03-09 11:59:00 Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
14048 2016-03-09 11:47:35 Prowadzenie i udostępnianie rejestru wojewódzkich instytucji kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz.406). Szczegóły
14049 2016-03-09 11:21:38 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
14050 2016-03-09 10:40:03 Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami 2013-2016 Uchwała Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r. Szczegóły
14051 2016-03-09 10:30:24 Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 Szczegóły
14052 2016-03-08 13:48:29 1050. Rocznica Chrztu Polski w roku 2016 – pokłosie obchodów Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony… Szczegóły
14053 2016-03-08 11:25:06 Komisja Sportu i Turystyki - 14.03.2016 W poniedziałek 14 marca 2016 r. o godz. 9:00. w sali 214 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku… Szczegóły
14054 2016-03-07 14:03:41 Karta informacyjna 59/2016 Szczegóły
14055 2016-03-07 12:25:05 Informacja w sprawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.17.2015.AJ – tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku, znak WSRiRW.III.HF/6618/50/07 ze zm. udzielonego w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę. Szczegóły
14056 2016-03-07 12:21:40 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Nowiński Kazimierz Wronowy 37, 88-320 Strzelno oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Radunek 1, powiat mogileński Szczegóły
14057 2016-03-07 12:18:22 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Andrzej Nowiński Radunek 1, 88-324 Jeziora Wielkie oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Radunek 1, powiat mogileński Szczegóły
14058 2016-03-07 12:14:58 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2014.AK – pozwoleniu zintegrowanym - udzielonym Panu Błażejowi Kopczyńskiemu, prowadzącemu Gospodarstwo Rolne na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej – Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Stare Rybitwy, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski. Szczegóły
14059 2016-03-07 12:06:05 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rolnego Danuta i Czesław Frischke Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Solec Kujawski przy ul. Powstańców 19, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski. Szczegóły
14060 2016-03-07 08:47:18 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku Szczegóły
« 1 2 3 700 701 702 703 704 705 706 849 850 851 »