Zakończyliśmy konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

Zakończyliśmy konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego realizowanych w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Planowany do realizacji projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium od roku szkolnego 2016/2017. Celem wsparcia jest ułatwienie rozwoju kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przedsiębiorczości) gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z regionu kujawsko-pomorskiego. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Stypendia planuje się w miesięcznej wysokości 300 zł przez 10 miesięcy roku szkolnego.

Z konsultacji sporządzone zostało sprawozdanie, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 czerwca 2016 r., z którym zapoznać się można poniżej:

Poniżej:  Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian