Założenia Strategii 2030

Na podstawie art. 39 i art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571
i 1815),

informuje się

o przystąpieniu do sporządzenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, przyjęciu uchwały nr XII/266/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku oraz uchwały nr 18/752/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,Plac Teatralny 2 (pokój 347), 87-100 Toruń

oraz na stronie internetowej:

www.bip.kujawsko-pomorskie.pl
w zakładce: Planowanie Strategiczne/Strategia 2030 – projekt/Założenia Strategii 2030

Uwagi i wnioski można składać na formularzu (dostępnym na wyżej wymienionej stronie internetowej) w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: soos[dot]strategia[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgłoszenie uwag i wniosków w procesie konsultacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z opracowywaniem Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Plan Przyspieszenia 2030+. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych zamieszczona jest na formularzu zgłaszania uwag i wniosków do Założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Plan Przyspieszenia 2030+.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian