Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz montaż 124 tablic informacyjnych dla projektu partnerskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Toruń, dnia 6 maja 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na
wykonanie oraz montaż 124 tablic informacyjnych dla projektu partnerskiego realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, gdzie Liderem jest Województwo, dotyczącego prac restauratorskich, konserwatorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego wykonanych w roku 2015.

Nazwa i adres zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń; Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 124 tablic informacyjnych w 120 miejscach na terenie województwa dla projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku”.

Specyfikacja techniczna:

Wymiar: 500 mm x 375 mm lico tablicy

Technologia wykonania: Materiał, z którego będą wykonane tablice powinien być odpowiednio trwały, estetyczny, odporny na wszelkie zjawiska atmosferyczne, w tym nadruki i ich kolor odporne także na promieniowanie UV, i zapewniać czytelność informacji. Cztery krawędzie tablic zagięte pod kątem 90ºod czoła tablicy. Przy zachowaniu wymiarów lica tablicy 500 mm x 375 mm.

Tablice muszą być trwale przymocowane do jednego, ocynkowanego słupka min. 1,5’’. System mocowania nie może wpływać na czytelność tablic oraz ich estetykę.

Każda z tablic będzie posiadała stały zbiór elementów do nadruku, oraz zmienną nazwę zadania (cel projektu – dla każdej tablicy).

Wycena ma dotyczyć zarówno tablicy, nadruku i elementów montażowych tablicy do słupka oraz słupka (długość słupka nie jest wprost określona ponieważ tablice będą montowane w różnych miejscach i wysokość tablicy będzie ustalana z właścicielami obiektów biorących udział w projekcie), który należy wkopać w ziemię. Ponadto wycena ma zawierać koszty montażu rozumiane jako dojazd do miejsca oraz zamontowanie (wkopanie zapewniające stabilność konstrukcji i zamontowanie na słupku) tablicy, czyli 120 miejscach na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.
(Zgodnie z załącznikiem nr 1).

Uwaga! W części przypadków będzie istniała możliwość zamontowania tablic informacyjnych do słupków tablic wcześniej zamontowanych w wyniku realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej UE – taka sytuacja będzie każdorazowo ustalana na miejscu podczas montażu z osobami odpowiedzialnymi za odbiór montażu tablic w danej jednostce. Jednakże na etapie oferty należy wycenić 124 słupki do montażu tablic.

Kolorystyka, układ oraz wzór tablicy: tablice powinny być wykonane i zainstalowane zgodnie
z zapisami aktualnie obowiązujących Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 20014-2020 (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 9 lipca 2015 r. oraz Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, październik 2015), które stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Na każdej tablicy część informacji będzie zmienna (nazwa realizowanego w ramach projektu zadania – celu).

Dodatkowe informacje: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/poznaj-zasady.

Lista miejsc, gdzie będą montowane tablice (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Wymagania:

 1. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany wykonać projekt graficzny. W projekcie graficznym zostaną zaznaczone obszary przeznaczone na zainstalowanie elementów montażowych.
 2. Projekt graficzny zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy (m[dot]borgula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl) w celu akceptacji. W przypadku, kiedy ocena projektu tablicy będzie negatywna, Zamawiający przedstawi uwagi na piśmie, które Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany uwzględnić podczas wykonywania tablic.
 3. Przyjmujący zamówienie na podstawie przekazanych adresów montażu ułoży harmonogram instalacji oraz trasę, zgodnie z którą będzie odbywał się montaż tablic i przekaże Zamawiającemu do wglądu.
 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zebrać protokoły odbioru każdej zamontowanej tablicy na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.
 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, przed każdorazowym rozpoczęciem trasy, do wcześniejszego kontaktu telefonicznego ws. montażu tablic z osobami odpowiedzialnymi za odbiór montażu tablic w danej jednostce i poinformuje ją o zaplanowanym przyjeździe w celu instalacji oraz odbioru tablic. Ponadto Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do ustalenia z tymi osobami możliwości instalacji tablic na istniejących słupkach.
 6. Lista osób do kontaktu zostanie udostępniona przyjmującemu zamówienie po podpisaniu umowy.
 7. Przyjmujący zamówienie załączy do każdego podpisanego protokołu odbioru dokumentację fotograficzną (możliwa forma elektroniczna) zainstalowanej tablicy
 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, po zamontowaniu wszystkich 124 tablic, przekazać Zamawiającemu sporządzone podczas montażu protokoły odbioru wraz z załączoną do nich dokumentacją fotograficzną z miejsca instalacji.
 9. Montaż tablic odbędzie się w widocznym miejscu, wskazanym przez Partnerów Projektów,
  w obecności osób odpowiedzialnych za odbiór montażu tablic w danym obiekcie.
 10. Zapłata nastąpi po zrealizowaniu całości usługi, dostarczeniu do zamawiającego dokumentacji fotograficznej, protokołów odbioru instalacji tablic podpisanych przez Przyjmującego zamówienie oraz osobę odpowiedzialną za odbiór tablicy wraz z montażem.

Gwarancja:

Przyjmujący zamówienie winien udzielić gwarancji na wszystkie tablice oraz na wykonane na tych tablicach nadruki – na okres min. 5 lat, liczony od daty odbioru. Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do zapewnienia trwałości tablic nadruków przez cały okres gwarancji.

Przyjmujący zamówienie winien udzielić także gwarancji na montaż tablic przez okres min.
5 lat. Oznacza to, że przez okres gwarancji wszelkie usterki wynikające z nieprawidłowego montażu będą usuwane przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt. Przyjmujący zamówienie poda Zamawiającemu oraz jego Partnerom, u których będą montowane tablice, na piśmie dane kontaktowe komórki lub osoby, która zajmie się realizacją zleceń gwarancyjnych. W przypadku zmiany danych kontaktowych tej komórki/osoby Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić pisemnie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych.

Przyjmujący zamówienie, po otrzymaniu zgłoszenia usterki na podany wcześniej kontakt
ws. gwarancji (w dowolnej formie: telefonicznie, fax-em lub drogą elektroniczną), usunie usterkę
w ciągu 14 dni roboczych.

Oferta powinna zawierać:

Cenę ofertową brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia oraz cenę pojedynczego słupka
(w związku z tym, że w części przypadków będzie istniała możliwość zamontowania tablic informacyjnych do słupków tablic już istniejących). Cena pojedynczego słupka jest niezbędna przy wyliczeniu wartości zrealizowanej usługi (do uwzględnienia faktycznej ilości zamontowanych nowych słupków).

Termin składania ofert: podpisaną ofertę należy składać do 13 maja 2016 r. pocztą, osobiście lub drogą e-mailową, do godziny 12.00.

Termin wykonania zlecenia: do 24 czerwca 2016 r.

Warunek dostępu oferty do oceny:

Dostarczenie co najmniej 3 referencji poświadczających realizację podobnych zleceń na wykonanie przynajmniej 40 tablic o podobnym charakterze wraz z montażem.

Kryterium wykluczenia z możliwości złożenia oferty: Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (tu: Województwo Kujawsko-Pomorskie) lub osobami upoważnionymi za zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanie z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. (Szczegóły: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności Wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa
10 kwietnia 2015 r.)

Kryterium oceny oferty:

– cena całego przedmiotu zamówienia (kryterium ceny – waga 100%)

Informacje dodatkowe:

1) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona na stronie internetowej http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/.

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podawania przyczyny.

3) W przypadku pytań, proszę się kontaktować z: Małgorzata Borgula, tel. 795-572-063, m[dot]borgula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach

pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

z dopiskiem: Oferta na wykonanie i montaż 124 tablic informacyjnych

lub osobiście:

w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urzędu Marszałkowskiego, ul. Św. Jana 1/3, II. Piętro, pok. 55,

z dopiskiem: Oferta na wykonanie i montaż 124 tablic informacyjnych

lub na adres e-mail:

m[dot]borgula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

w tytule wiadomości wpisując: Oferta na wykonanie i montaż 124 tablic informacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian