Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wraz z przeszkoleniem i serwisem urządzenia do nauki chodu NF-Walker 2, Xs

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO


 • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego zapytania, w terminie do 21.06.2019, do godz. 12:00. Ofertę, należy przekazać wyłącznie drogą elektroniczną – fotokopie (skan) dokumentu, na adres: or[dot]sekretariat[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl.
 • Do oferty należy dołączyć:
  • fotokopię formularza oferty – zał. nr 3.
  • fotokopię oświadczenia – zał. nr 2. (oświadczenie o posiadaniu wymaganej wiedzy, doświadczenia i potencjału).
  • fotokopię zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą – zał. nr 5
  • fotokopię Informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą – zał. nr 6.
  • wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty kopię wpisu do CEIDG lub KRS.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian