Zapytanie ofertowe – Ocena stanu technicznego 14 obiektów Astrobaz Kopernik, rozmieszczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, opis wad i usterek oraz dokonanie szacowania kosztów niezbędnych napraw

Zapytanie ofertowe – Ocena stanu technicznego 14 obiektów Astrobaz Kopernik, rozmieszczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, opis wad i usterek oraz dokonanie szacowania kosztów niezbędnych napraw.

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

d[dot]wieclawski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl i ek[dot]sekretariat[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Postępowanie w sprawie zakupu wyrobów i usług, których wartość nie przekracza 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 2018 poz. 1986, 2215 i Dz.U. z 2019 r. poz.53 i 730). Zamówienie nie podlega zatem przepisom tejże ustawy na podstawie art.4 pkt.8.

 1. NAZWA I ADRES ZLECENIODAWCY

Nazwa Zleceniodawcy:           Województwo Kujawsko-Pomorskie/Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

REGON:                                 092350613

NIP:                                        9561969536

Adres:                                     ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

Strona internetowa:                 http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Godziny urzędowania:                       07:30 – 15:30

Tel.:                                        666 383 607

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 14 budynków Astrobaz Kopernik rozmieszczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zwanych dalej Astrobazami, na podstawie którego Wykonawca dokona szacowania kosztów niezbędnych napraw. Opracowanie ekspertyzy nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, zasady wiedzy technicznej oraz uwzględniać będzie opis wykrytych wad i usterek elementów konstrukcyjnych, dachu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, instalacji elektrycznych i wszelkich innych mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Astrobaz. Ekspertyza wykaże przyczyny widocznych nieprawidłowości dotyczących zacieków, pęknięć ścian, zwarć elektrycznych itp. oraz określi ich wpływ na stan techniczny obiektu (bezpieczeństwo użytkowania i konstrukcji obiektu), a także wskaże konkretne czynności robót i ich koszt (uwzględniając w wykazie ilość, rodzaj materiału, koszty robocizny i wszelkie inne niezbędne do wykonania), aby doprowadzić Astrobazy do stanu technicznego zapewniającego ich właściwe i bezpieczne użytkowanie.

Ekspertyza powinna zostać wykonana przez osobę/y posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i uprawnienia elektryczne, rzeczoznawcę budowlanego albo jednostkę badawczo-rozwojową bądź uczelnię posiadająca kompetencje do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących budownictwa.

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego oraz jego załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:
  • Formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  • Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  • Dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania/składania oświadczeń woli wimieniu Wykonawcy/złożenia oferty.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT po wykonaniu całości zlecenia.
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się w dniu podpisania umowy, a zakończy najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu 14 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta musi być przesłana za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana.
 6. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
 9. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik nr 1;
 10. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona.
 1. CZAS SKŁADANIA OFERT
 2. Oferty należy składać (nadesłać pocztą elektroniczną) do dnia 31.10. 2019
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego, na adres: d[dot]wieclawski[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl
 • OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
  1. Wykonawca określi w ofercie cenę łączną brutto za realizację zadania oraz określi czas realizacji zamówienia.
  2. Cenę należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.
  3. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Ponadto uwzględnić należy wszelkie koszty wymierne i niewymierne, robocizny, a także wszelkie koszty związane z pracami przygotowawczymi, organizacją wykonania dostawy, transportu oraz dyspozycyjnością.
  4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
  5. Ceny jednostkowe określone przez Oferenta są stałe przez cały okres trwania umowy.
  6. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z przedmiotem zamówienia.
  7. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej zaoferowanej ceny za wykonanie zamówienia. Maksymalna liczba punktów możliwa do osiągnięcia to 100 punktów.

Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia za kryterium ceny stanowić będzie 100% łącznej (max. 100 punktów) i obliczona zostanie w następujący sposób:

Cena brutto oferty najtańszej

x 100 x 100% (waga kryterium) = liczba pkt

Cena brutto oferty badanej

Końcowy wynik stanowić będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczba punktów, jaką uzyska Wykonawca za powyższe kryterium. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
 1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej faktury, gdzie Nabywcą będzie Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956 19 69 536, Regon 092350613, a Płatnikiem/Odbiorcą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.
 3. Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie przekazanie Zamawiającemu raportu zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, uwzględniającego przedmiot umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.
 4. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
 5. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)    dokonanie ekspertyzy stanu technicznego Astrobaz;

2)    sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wykonania zlecenia;

3)    określenie ilości, rodzaju i kosztów zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do dokonania napraw dla każdej Astrobazy oddzielnie;

4)    oszacowanie kosztów robocizny uwzględniających ilość godzin, stawkę za godzinę oraz wszelkich innych, niezbędnych do właściwego przeprowadzenia napraw we wszystkich Astrobazach;

5)    pokrycie wszystkich kosztów związanych z przedmiotem umowy, w tym kosztów dojazdu do Astrobaz.

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)    za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

2)    za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

 1. INNE POSTANOWIENIA
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część wykonania zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tego zamówienia.
 6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli w opinii Zamawiającego najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
 7. Od decyzji Zamawiającego dotyczącej wyboru Wykonawcy nie przysługuje odwołanie.
 8. Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Damian Więcławski nr tel. 795-572-088.
 1. ZAŁĄCZNIKI
 • Zał. nr 1 – formularz ofertowy,
 • Zał. nr 2 – oświadczenie,
 • Zał. nr 3 – wykaz Astrobaz.


 

  • Status zamówienia Przed terminem składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Zapytanie o cenę
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 22.10.2019
  • Data składania ofert 31.10.2019
  • Godzina składania ofert 23:59
  • Data otwarcia ofert 04.11.2019
  • Godzina otwarcia ofert 08:00
  • Miejsce złożenia oferty Oferty należy składać (nadesłać pocztą elektroniczną) na adres: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian