Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:EK/6/2018
  • Nazwa jednostki zlecającej:Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
  • Wydział:Wydział Edukacji i Nadzoru
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15 A
  • StanowiskoDyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-05-16
  • Termin składania dokumentów2018-05-30
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym na kopercie) oraz dopiskiem: "Nie otwierać - Konkurs na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój nr 240 lub w postaci elektronicznej na adres: /36t9v8thbz/SkrytkaESP Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załaczniki do oferty. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w ww. pokoju Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego, lub data złożenia oferty w postaci elektronicznej.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój nr 240.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587).
   1. Organem prowadzącym Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   2. Stanowisko Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
   1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
   2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
   4) uzyskał:
   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
   - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3, przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
   5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
   7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
   8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   11) wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
   12) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
   3. Stanowisko Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która:
   1) ukończyła studia magisterskie;
   2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   3) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   4) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
   5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
   7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   10) wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
   11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

   4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
   2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
   3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   - imię (imiona) i nazwisko,
   - datę i miejsce urodzenia,
   - obywatelstwo,
   - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
   4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
   5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
   z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
   6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca;
   7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
   12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r.
   poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
   15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweBrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyRealizacja zadań przewidzianych dla dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyBrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian