Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych Samorządu Województwa finansowanych ze środków budżetu państwa  w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024”.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl  (zakładka: „organizacje pozarządowe”), www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce Generator ofert Witkac.pl)

Oferty dotyczące konkursu nr 1/2020 – wersja elektroniczna złożona za pomocą Generatora ofert Witkac.pl (do godziny 15.30) oraz potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” w wersji papierowej, które należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego – do dnia 19 grudnia 2019 r., do godz. 15.30, bądź wysłać pocztą tradycyjną, przy czym o zachowaniu terminowości decydować będzie data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 19.12.2019 r. do godziny 15.30.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 430 000,00 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych – Wydział Polityki Społecznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, tel. 56 652 18 25.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty za pomocą Generatora ofert oraz data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust.2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 i 2020) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

W roku 2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeznaczono kwotę: 139 430,00 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian