Zarządzenie ruchem na drogach wojewódzkich

Zarządzenie ruchem na drogach wojewódzkich

  • Wydział Departament Infrastruktury i Transportu
  • Termin załatwienia Zgodnie z postanowieniami art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów. W szczególnych przypadkach załatwienie sprawy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Adam Bąkowski, Jacek Stucke, Anna Kopyłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 445
  • Telefon kontaktowy 56 62 18 791
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 445
  • Wymagane dokumenty Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
   1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
   • plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1 000 zawierający:
   lokalizacje istniejących i projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
   • parametry geometrii drogi.
   2. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
   3. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne o zmiennej treści oraz
   w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;
   4. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
   a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi
   w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
   5. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
   6. podpis projektanta;
   Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
   • komendanta wojewódzkiego Policji,
   • zarządcy drogi, jeżeli nie jest on jednostką składająca projekt,
   • organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.
   Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej
   w 3 egzemplarzach w formie zszytej i w oprawie.
  • Opłaty Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)  i § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian