Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Wydział Rozwoju Gospodarczego
  • Termin załatwienia Zaświadczenie wydane zostanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów.
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Szczepankiewicz tel. (56) 621 8518, Marek Rozpłoch tel. (56) 621 8349
  • Miejsce załatwienia Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Punkt Informacyjno-Podawczy

   Miejsce załatwienia sprawy:
   Urząd Marszałkowski Województwa
   Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
   Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
   Wydział Rozwoju Gospodarczego
   Biuro Projektów Gospodarczych
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - pokój 444
  • Telefon kontaktowy tel. (56) 621 8518, (56) 621 8349
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa
   Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
   Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
   Wydział Rozwoju Gospodarczego
   Biuro Projektów Gospodarczych
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń - pokój 444
  • Wymagane dokumenty • wniosek o wystawienie zaświadczenia;
   • kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia;
   • kopia dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej przez wnioskodawcę oraz zawierających informacje o jego doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, w szczególności:
   • świadectwo(a) pracy lub umów o pracę,
   • umowa(y) cywilnoprawne - w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
   • oświadczenie wnioskodawcy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy i numery;
   • dowód wpłaty - Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, w 2020 r. opłata wynosi 78,00 zł
  • Opłaty 78,00 zł. na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 (wyłącznie w polskiej walucie)
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Art. 10 ust. 1 przywołanej ustawy stanowi, że upoważniony organ, na wniosek osoby wykonującej działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającej wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, wydaje zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierające informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

   Art. 10 ust. 2  Organem upoważnionym do wydania zaświadczenia jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

  • Podstawa prawna

   Akty prawne

   • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2265).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , , , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian