Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 i 5, art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym
w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I. Przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I – III (art. 7 ust. 2 pkt 1) wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa.

II. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (art. 7 ust. 2 pkt 2) wymaga uzyskania zgody Ministra Środowiska lub uprawnionej przez niego osoby po uzyskaniu opinii Marszałka Województwa.

III. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 7 ust. 2 pkt 5) wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii izby rolniczej.
Informacja skierowana jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

wg art. 7 ust 3 w/w ustawy wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wymagane dokumenty
W celu umożliwienia właściwego rozpatrzenia  sprawy, wymagane jest złożenie niżej wymienionych dokumentów:

I. Wniosek kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III na cele nierolnicze należy przesłać w 2 egz. do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu dołączenia opinii (art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Wniosek powinien zawierać:
–  oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz) i adresata (Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi)
–  uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze,
– wykaz powierzchni gruntów rolnych wnioskowanych o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze z uwzględnieniem ich klas bonitacyjnych,
– ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające
w szczególności:

* sumę należności i opłat rocznych za grunty rolne projektowane
do przeznaczenia na cele nierolnicze,
* przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku
ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze,

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza).

Do wniosku należy dołączyć:
– mapę ewidencyjną wnioskowanego terenu z:
*   zaznaczonym obszarem wnioskowanym (z odrębnym oznaczeniem każdego kompleksu użytków klas I-III),
*  dużym jego otoczeniem (wykraczającym poza projekt planu),
*  oznaczeniem gruntów zabudowanych,
*  oznaczeniem gruntów, które posiadają już zgodę na zmianę przeznaczenia, ale nie zostały jeszcze zainwestowane, (mapa taka powinna być wykonana
w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego ),

– kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem),

– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową
i graficzną),

– w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku,
wykaz właścicieli użytków rolnych klas I-III, wnioskowanych do MR i RW
o zmianę przeznaczenia, wykonany zgodnie z przesłanym wzorem,
opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem),

– wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),

– wyrys z mapy glebowo-rolniczej dla rozpatrywanego obszaru,

– prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

II. Wniosek kierowany do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nieleśne, należy przesłać w 2 egz. do  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu dołączenia opinii (art. 7 ust 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ).

Wniosek powinien zawierać:

– oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Minister Środowiska),
– uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
– wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie ich na cele nieleśne z uwzględnieniem typów siedliskowych,
– ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające
w szczególności:

* sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane
do przeznaczenia  na cele nieleśne,
* przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych
do przeznaczenia na cele nieleśne,

* powierzchnię gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia należy wykazywać w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,5356 ha,

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Do wniosku należy dołączyć:

– mapę gospodarczą lasu z oznaczeniem granic gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne, (mapa taka powinna być wykonana
w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ,
– kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem),
– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową
i graficzną),
– opinię dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
– w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku,

dodatkowo należy dołączyć:

– opis taksacyjny lasu,
– dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem,
– wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
– prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

III. Wniosek kierowany do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o wyrażenie zgody na przeznaczenie pozostałych gruntów leśnych
(nie stanowiących własności Skarbu Państwa) na cele nieleśne powinien zawierać:

– oznaczenie wnioskodawcy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i adresata (Marszałek Województwa Kujawsko-  Pomorskiego),
– uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
– wykaz powierzchni gruntów leśnych wnioskowanych o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, z uwzględnieniem typów siedliskowych,
– ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające
w szczególności:

* sumę należności i opłat rocznych za grunty leśne projektowane
do przeznaczenia na cele nieleśne,
* przewidywany rozmiar strat, które poniesie leśnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych
do przeznaczenia na cele  nieleśne,
* powierzchnię gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia należy wykazywać w ha z dokładnością do czterech miejsc po przecinku np. 0,5356  ha,

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Do wniosku należy dołączyć:

– mapę gospodarczą lasu lub w przypadku jej braku mapę ewidencyjną,
z oznaczeniem typów siedliskowych i granic gruntów leśnych wnioskowanych
o zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne, (mapa taka powinna być wykonana
w takiej samej skali, jak projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ,
– kopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru opracowania (potwierdzoną za zgodność
z oryginałem),
– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część tekstową
i graficzną),
– opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku,

dodatkowo należy dołączyć:

– opis taksacyjny lasu,
– dokument potwierdzający własność gruntów leśnych objętych wnioskiem,
– wypis z rejestru gruntów (w razie konieczności),
– prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Wniosek o którym mowa w pkt. I i II dotyczący gruntów o obszarze ponad 10 ha na cele inwestycji górniczych, powinien zawierać także wariantowe rozwiązania w zakresie rekultywacji i zagospodarowania gruntów w trakcie i po zakończeniu działalności przemysłowej, określające dla każdego wariantu koszty rekultywacji i zagospodarowania oraz straty, które poniesie rolnictwo  i leśnictwo.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy o których mowa w pkt. I i II załatwiane są w zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie 30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Sprawy o których mowa w pkt. III  załatwiane są zgodnie z art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w terminie określonym w art. 35 kpa.

Tryb odwoławczy:
Od wydanych decyzji w sprawie o której mowa w pkt. III stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji
za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne brak jest trybu odwoławczego z uwagi na fakt, że Marszałek Województwa wydaje jedynie opinię, która wraz z wnioskiem przekazuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Ministra Środowiska.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian