Zlecanie zadań publicznych zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

  • Wydział Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydział Kultury
  • Termin załatwienia Oferta złożona w trybie uproszczonym rozpatrywana jest pod względem formalnym i merytorycznym - w terminie 7 dni od daty wpływu do Urzędu. Natomiast w kolejnym etapie - ostateczną decyzję o uznaniu celowości lub braku uznania celowości realizacji zadania podejmuje Zarząd Województwa.
  • Osoba kontaktowa Marzanna Olszewska tel. 883 353 692, Anna Jakubowska tel. 56 62 18 795
  • Miejsce załatwienia Złożenie oferty na realizację zadania w trybie uproszczonym następuje elektronicznie za pomocą Generatora ofert (zgodnie z linkiem wskazanym na stronie www. ngo. kujawsko-pomorskie zakładka Generator ofert -Witkac .pl oraz wersji papierowej, stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną. Wersję papierową oferty należy przesłać pocztą na adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
   lub złożyć osobiście
   w Punkcie Informacyjno-Podawczym
   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
   Punkt Informacyjno-Podawczy – parter
  • Telefon kontaktowy Marzanna Olszewska tel. 883 353 692, Anna Jakubowska tel. 56 62 18 795
  • Miejsce odbioru nie dotyczy.
  • Wymagane dokumenty Wzór oferty i lista wymaganych załączników znajduje się w Generatorze ofert na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Generator ofert (Witkac.pl).
  • Opłaty Brak opłat
  • Tryb odwoławczy Brak trybu odwoławczego
  • Uwagi

   Karta informacyjna Nr KN.5

  • Podstawa prawna

   Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) – art. 19a.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian