11.04.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Obrady Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędą się dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w patio „a” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok w działach: 150 – przetwórstwo przemysłowe, 600 – transport i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 710-działalność usługowa.
  2. Stan wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym instrumentu ZIT.
  3. Studium lokalizacyjne platformy multimodalnej Bydgoszcz–Solec Kujawski–uwarunkowania oraz koncepcja lokalizacji i zagospodarowania. Transport multimodalny– warunki realizacji oraz port multimodalny.
  4. Zaopiniowanie ewentualnych projektów uchwał.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Informacje

Rejestr zmian