14.10.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się 14 października 2019 roku o godz. 13.00 w sali 214 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek obrad

  1. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  1. Informacja nt. stanu wydatkowania środków finansowych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach KSOW w perspektywie finansowej 2014-2020.
  2. Informacja nt. stanu realizacji zadań wynikających z PROW.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości – druk nr 127/19.
  4. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian