27.11.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii odbędzie się dnia 27 listopada 2020r., o godz. 11.30. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym – zgodnie z art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568). 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  1. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok w następujących działach:

– 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska;

– 925 – Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  2. Sprawy różne.

Informacje

Rejestr zmian