Zadania Geodety Województwa

Poniższe zadania Marszałka Województwa realizuje Geodeta Województwa.

  1. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:

1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych
dla obszaru województwa;
3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie
i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz
standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;
4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac
urządzeniowo-rolnych;
5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym
prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części
dotyczącej obszaru województwa

2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgodnieniu
z  Głównym Geodetą Kraju.

3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju  porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.

Informacje

Rejestr zmian