Aktualizacja decyzji odpadowych.

Aktualizacja decyzji odpadowych.

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a także pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, że do dnia 5 marca 2020 r. należy złożyć do właściwego organu ochrony środowiska (marszałek województwa, starosta, prezydent) wniosek o zmianę posiadanej decyzji – dostosowanie decyzji do nowych wymogów prawa.

Wniosek musi zawierać dane i załączniki wyszczególnione w art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.).

Link do ustawy poniżej:
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001592/U/D20181592Lj.pdf

W przypadku nie złożenia wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a także pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

Informacje

Rejestr zmian