Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.08.2019 WZP.272.58.2019 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.08.2019 WZP.272.56.2019 Zakup i dostarczenie sprzętu optycznego do pracowni dla szkół biorących udział w projekcie „Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.08.2019 WZP.272.54.2019 Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego dla szkół będących uczestnikami projektu „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.07.2019 WZP.272.34.2019 Zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego w posiadaniu partnerów projektu Kultura w zasięgu 2.0” w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.07.2019 WZP.272.41.2019 Zakup dwóch serwerów i macierzy dyskowej (PAKIET A) oraz skanerów dokumentów (PAKIET B) na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.06.2019 WZP.272.36.2019 Zakup sprzętu komputerowego jego dostarczenie oraz montaż w pomieszczeniach dydaktycznych, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille’a w Bydgoszczy” Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2019 WZP.272.37.2019 Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z modernizacją i remontem budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych związanych z przystosowaniem go do potrzeb kształcenia zawodowego praktycznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.05.2019 WZP.272.32.2019 Opracowanie projektów graficznych i zrealizowanie kampanii reklamowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wydruk plakatów, wyklejenie, ekspozycja) na nośnikach wielkoformatowych typu megaboard, billboard, telebim, ekran na potrzeby realizacji projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, z podziałem na części, pakiet A – Gmina Chełmża, pakiet B – Gmina Kowal, pakiet C – Gmina Płużnica Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2019 WZP.272.23.2019 Opracowanie autorskiego projektu oraz wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu na Światowych Wiodących Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” 2019 wraz z obsługą techniczną podczas targów Monachium w dniach 4-7 czerwca 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.04.2019 WZP.DT.272.1.2019 Dialog techniczny związany z przygotowaniem dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę „Platformy Miejskiej” na potrzeby miast Bydgoszczy, Grudziądza, Torunia i Włocławka w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.03.2019 Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkoła Zawodowców” Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.03.2019 Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z modernizacją i remontem budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40 przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych związanych z przystosowaniem go do potrzeb kształcenia zawodowego praktycznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.03.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z podziałem na 2 (dwie) części na usługę społeczną, której przedmiotem jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja webinariów oraz tutoriali na potrzeby promocji RPO WK-P – część I oraz organizacja warsztatów, w tym: zakup usługi restauracyjnej, przygotowanie programu i naboru uczestników oraz zapewnienia obsługi podczas warsztatów dla maksymalnie 50 osób (2 spotkania x 25 osób) a minimalna 40 osób (2 spotkania x 20 osób)- część II Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2019 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Młyn Kultury- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek użyteczności publicznej Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2019 Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tzw. „starej remizy” zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2019 Wykonanie usługi transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych z podziałem na części Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.01.2019  usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego, jak również świadczenie stałej obsługi prawnej w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opiniowaniu projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych w sprawach związanych z realizacją RPO WK-P Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.11.2018 zakup, dostarczenie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni zawodowych dla szkół biorących udział w projekcie „Szkoła Zawodowców” Szczegóły