Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 22.07.2021 WZP.272.37.2021 Przygotowanie projektu, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż stoiska wystawienniczopromocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego EXPO REAL 2021 Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 06.07.2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2021 WZP.272.29.2021 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Moduł 1 „Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” oraz Moduł 2 „Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.06.2021 WZP.272.28.2021 Organizacja kampanii reklamowej w prasie branżowej, radiu, mediach elektronicznych oraz mediach społecznościowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” oraz projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 29.06.2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2021 WZP.272.22.2021 Udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.06.2021 WZP.272.24.2021 Usługa świadczenia pomocy prawnej na rzecz Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Woj.Kuj.-Pom. w Toruniu Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.06.2021 WZP.272.20.2021 Wykonanie remontu w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 02.06.2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.05.2021 WZP.272.19.2021 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji Młyna Górnego w Grudziądzu Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Konsultacje rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2030 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.05.2021 WZP.272.16.2021 Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynku Urzędu Marszałkowskiego i pomieszczeń najmowanych na potrzeby Urzędu Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.05.2021 WZP.272.15.2021 Przygotowanie oraz przeprowadzenie serii webinarów (szkoleń on-line) z zakresu dostępności (rozumianej jako dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami) w procesach rewitalizacyjnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.04.2021 WZP.272.12.2021 Przeprowadzenie badania pt. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.04.2021 WZP.272.11.2021 Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla pracowników UMWK-P na podstawie imiennych kart uczestnika Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.04.2021 WZP.272.7.2021 Opracowanie, druk oraz zamieszczenie i rozpowszechnienie w formie wkładki w prasie regionalnej publikacji informacyjno-promocyjnej adresowanej do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 15 r.ż Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.03.2021 WZP.272.5.2021 Zorganizowanie kampanii billboardowej dedykowanej promocji terenów inwestycyjnych należących do Gminy Miasta Toruń, Partnera projektu „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”, realizowanej w 10 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Sopocie, Katowicach, Łodzi, Szczecinie oraz Toruniu Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja z 22.03.2021 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.03.2021 WZP.272.3.2021 Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych, na międzynarodowych trasach lotniczych oraz na obszarach stanowiących destynacje przewoźników lotniczych z i do Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 12.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 r. aktualizacja z 12.02.2021 r. Szczegóły