Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 51/2373/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 uchwała Nr 51/2372/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 uchwała Nr 28/1295/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 uchwała Nr 28/1294/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 uchwała Nr 27/1293/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 uchwała Nr 27/1292/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2017 uchwała Nr 27/1291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1285/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2017 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2017 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1282/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1281/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: System parkingów „parkuj i jedź”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1280/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw schemat: projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i promocji gospodarczej regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-022/16 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1278/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1277/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1276/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań, realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1275/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Danetty Ryszkowskiej-Mirowskiej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1274/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 uchwała Nr 27/1273/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły